Privacy verklaring

Mobeazy B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60665157, gevestigd aan de Kayersdijk 150, 7332 AW te Apeldoorn 


PRIVACY POLICY


Mobeazy B.V. en alle daaraan gelieerde ondernemingen (“Mobeazy”) nemen een zorgvuldige omgang met uw (“Gebruiker”) persoonsgegevens zeer serieus. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Mobeazy zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Gebruiker dient deze privacy policy (“Privacy Policy”) goed door te lezen voorafgaand aan het gebruikmaken van de  mobiliteitsdiensten van Mobeazy (“Diensten”). Onder de Diensten vallen o.a.: de website www.mobeazy.nl (“Website”), de app van Mobeazy, waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie van de app (“App”) (Website en App tezamen “Platform”) en de (elektrisch aangedreven) personenvoertuigen (“Voertuig”). Gebruiker kan van deze Diensten gebruik maken op
grond van een tussen Gebruiker en Mobeazy gesloten overeenkomst (“Overeenkomst”) danwel op grond van een tussen Werkgever van Gebruiker (“Verantwoordelijke”) en Mobeazy gesloten overeenkomst (“Overeenkomst”).

In deze Privacy Policy wordt inzicht gegeven in de gegevens die Mobeazy verwerkt ten aanzien van de Diensten, waarom Mobeazy deze gegevens verwerkt en wat Mobeazy hiermee doet. Door gebruik te maken van de Diensten verklaart Gebruiker zich akkoord met deze Privacy Policy.


1. Gegevens die Mobeazy verwerkt en voor welk doel
In het kader van de uitvoering van de Diensten en in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, verwerkt Mobeazy persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder opgenomen. Door Gebruik te maken van de Diensten en door akkoord te gaan met de Privacy Policy, geeft Gebruiker Mobeazy toestemming voor het gebruik en verwerking van de volgende persoonsgegevens:


Aanmaken van een gebruikersaccount
Voor het aanmaken van een gebruikersaccount op het Platform dient Gebruiker zich te registreren en zijn contactgegevens (voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en adres) (“Contactgegevens”) te verstrekken alsmede overige gegevens (wachtwoord (hashed) en - indien van toepassing - naam Verantwoordelijke) (“Overige gegevens”). Deze gegevens zijn nodig om de hieronder genoemde reservering te kunnen maken en om met Gebruiker te kunnen communiceren met betrekking tot de Diensten.


Maken van een reservering
Voor het maken van een reservering via het Platform is het noodzakelijk dat Gebruiker de volgende gegevens verstrekt: (i) Contactgegevens; (ii) Overige Gegevens; (iii) een kopie van het rijbewijs van Gebruiker (exclusief zichtbare foto en BSNnummer); (iv) keuze van een betaalmethode; en (v) keuze van een locatie waar de reservering start. Deze gegevens zijn nodig om te controleren of Gebruiker voldoet aan de vereisten die door Mobeazy en/of Verantwoordelijke zijn gesteld aan een gebruiker van
de Diensten en voor het verwerken van betalingen.


Informatieberichten
Mobeazy kan de Contactgegevens gebruiken om informatieberichten te sturen aan Gebruiker.


Testen en analyses
Mobeazy kan de persoonsgegevens gebruiken om te analyseren hoe Gebruiker het Platform gebruiken. Dit omvat ook het gebruik van de gegevens om fouten en storingen in het verhuurproces op te sporen en te verhelpen. 


Gegevensaggregatie
Om de verwerking van persoonsgegevens tot een minimum te beperken kan Mobeazy de persoonsgegevens van Gebruiker samenvoegen of versleutelen om anonieme gegevens te creëren die vervolgens niet kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon.


Gebruik en status van het Voertuig
Voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Diensten en/of de uitvoering van de Overeenkomst verzamelt en verwerkt Mobeazy gegevens omtrent het gebruik van het Voertuig, zoals: start- en eindtijd van de reservering; start- en eindlocatie van de ritten binnen de reservering; vergrendelhandelingen van het Voertuig via het Platform en de status van het Voertuig (zoals GPS locatie, batterij percentage, status van de contactschakelaar en het wel of niet opladen van de batterij van het Voertuig). In het
kader van de uitvoering van de Diensten onder de Overeenkomst met Verantwoordelijke kan Mobeazy de volgende informatie aan Verantwoordelijke verstrekken: het gebruik van het Voertuig door Gebruiker en de informatie die nodig is voor het in rekening brengen van reserveringen en Diensten aan Verantwoordelijke.


Klantenservice
Mobeazy kan de persoonsgegevens van Gebruiker verzamelen en verwerken om (internationale) klantenservice te bieden aan Gebruiker. Mobeazy kan bijvoorbeeld verzoeken van Gebruiker en de gerelateerde antwoorden verzamelen en verwerken, tezamen met de Contactgegevens en Overige Gegevens van de Gebruiker. Op deze manier kan Mobeazy beter reageren op vragen en verzoeken van Gebruiker.


Marketing
Voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving, kan Mobeazy de Contactgegevens gebruiken voormarketingcommunicaties, zoals nieuwsbrieven. Gebruiker kan zich hiervoor op elk moment afmelden. De nieuwsbrief kan ook informatie en aanbiedingen van andere partijen bevatten. Iedere nieuwsbrief bevat tevens een link waarmee Gebruiker zich kan afmelden voor de nieuwsbrief.

2. Bewaartermijn gegevens
Mobeazy zal de persoonlijke gegevens bewaren gedurende twee (2) jaar (voor het kopie rijbewijs twee (2) maanden) na het beeindigen van de Diensten of zoveel langer als noodzakelijk en vereist is op grond van de toepasselijke wetgeving. Mobeazy zal de gegevens verwijderen zodra dit bewaartermijn is verstreken.


3. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
De persoonsgegevens van Gebruiker zullen door Mobeazy discreet behandeld worden en deze persoonsgegevens zullen alleen verwerkt worden voor de doeldeinden zoals in deze Privacy Policy vermeld. De persoonsgegevens van Gebruiker zullen door Mobeazy niet aan derden verstrekt worden, tenzij Gebruiker daar toestemming voor heeft gegeven of indien dit noodzakelijk is voor
de uitvoering van de Overeenkomst of indien dit nodig is om de functies uit te voeren waar Gebruiker toestemming voor heeft gegeven. De door Mobeazy ingeschakelde derden zullen gebonden zijn aan de voorwaarden die op grond van deze Privacy Policy gelden. Mobeazy is tevens bevoegd om de persoonsgegevens van Gebruiker aan een derde partij te verstrekken, indien Mobeazy daartoe gehouden is op grond van nationale of internationale wet- en regelgeving. Voorts kan Mobeazy de persoonsgegevens van Gebruiker aan derden overdragen in het geval van een fusie, overname,
reorganisatie, verkoop van bedrijfsonderdelen of faillissement van Mobeazy. Mobeazy vraagt in dat geval voorafgaande toestemming van Gebruiker, indien dit is vereist onder de toepasselijke wetgeving.


4. Gebruik van cookies
Mobeazy maakt op de Website gebruik van cookies. Door bij de cookiemelding van de Website op “Ok” te klikken of gebruik te blijven maken van de Website, geeft Gebruiker toestemming voor het plaatsen van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op de harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. Per bezoek kunnen diverse soorten cookies worden gebruikt. De Website maakt gebruik van de hieronder opgenomen verschillende soorten cookies voor de doelen zoals hieronder opgenomen.

Analytische cookies
Analystische cookies zijn anonieme cookies waarmee Mobeazy haar Website kan verbeteren. Deze cookies verzamelen informatieover de manier waarop bezoekers de Website gebruiken, zoals informatie over de meest bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, mag niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt en wordt niet aan derde partijen doorgegeven.


Sessie cookies
Sessie cookies zet Mobeazy in tijdens het bezoek van Gebruiker aan de Website en worden automatisch verwijderd zodra Gebruiker de browser afsluit. Door sessie cookies krijgt Mobeazy inzichtelijk welke onderdelen Gebruiker tijdens een bezoek bekijkt en kan Mobeazy daar haar diensten op afstemmen.

Social media cookies
Social media cookies zijn cookies om de inhoud van de Website te delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze Gebruiker herkennen op het moment dat Gebruiker een pagina van de Website wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij
hiermee verzamelen, wordt verwezen naar de privacy verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Mobeazy is hiervoor niet verantwoordelijk en adviseert Gebruiker om deze privacy verklaringen goed door te nemen.


Overige/onvoorziene cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat Mobeazy niet altijd inzicht heeft in de cookies die via de Website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als de Website zogenaamde ‘embedded elementen’ bevat (dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via de Website getoond worden).


5. Cookie-instellingen aanpassen of cookies verwijderen
Indien Gebruiker niet wilt dat Mobeazy cookies op zijn (mobiele) apparaat plaatst, dan kan Gebruiker het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van zijn browser. Voor elke browser en elk (mobiele) apparaat, dient Gebruiker de instellingen separaat aan te passen. Let op: het is mogelijk dat na aanpassing van de cookie-instelling, sommige onderdelen van de Website niet langer (correct) kunnen worden gebruikt. Wanneer er door Mobeazy cookies zijn geplaatst, dan kan Gebruiker deze ook
verwijderen. Hoe dat moet, verschilt per browser. Gebruiker dient - indien nodig – daarvoor de helpfunctie van de betreffende browser te raadplegen. Meer informatie over cookies vindt Gebruiker op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.


6. Beveiliging
Mobeazy stelt alles in het werk om de persoonlijke gegevens van Gebruiker te beschermen. Mobeazy maakt hiervoor gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de door Mobeazy beheerde persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang van onbevoegden. Deze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn
met de technologische ontwikkelingen. Zo zijn bijvoorbeeld alle invulvelden op het Platform beveiligd. Verder wordt het Platform continu geüpdate met de laatste security updates. Het Platform kan links bevatten naar externe websites die beheerd worden door andere ondernemingen. Mobeazy kan geen
garanties bieden omtrent het privacy beleid van deze externe websites en draagt geen verantwoordelijkheid voor die websites en Mobeazy adviseert Gebruiker om de privacy verklaringen van deze externe website goed door te nemen.


7. Rechten Gebruiker
Met betrekking tot de persoonsgegevens die Mobeazy verzamelt en verwerkt, heeft Gebruiker op ieder moment het recht op: Verwijdering persoonsgegevens: Gebruiker mag Mobeazy verzoeken om de persoonsgegevens die Mobeazy van Gebruiker heeft verzameld en/of verwerkt voor een deel of geheel te verwijderen of te wissen; Correctie persoonsgegevens: Gebruiker mag Mobeazy verzoeken om de persoonsgegevens die Mobeazy van Gebruiker heeft verzameld en/of verwerkt aan te passen, te updaten of te corrigeren indien die gegevens niet correct of niet compleet zijn; Dataportabiliteit persoonsgegevens: Gebruiker mag Mobeazy verzoeken om een kopie te ontvangen van een overzicht van de persoonsgegevens die Mobeazy van Gebruiker heeft verzameld en/of verwerkt in een standaard en gebruikelijk format; Bezwaar persoonsgegevens: Gebruiker mag Mobeazy verzoeken om te stoppen met het verzamelen en/of verwerken van (een deel van) zijn persoonsgegevens of de verzameling en/of verwerking te beperken en Gebruiker mag op ieder moment bezwaar maken bij Mobeazy tegen het verwerken van zijn persoonlijke gegegevens.Daarnaast is het mogelijk dat Gebruiker zelf via het Platform bepaalde gegevens kan inzien, wissen of wijzen. 


De hierboven genoemde verzoeken dient Gebruiker te sturen naar support@mobeazy.nl o.v.v. “Privacy Policy Verzoek”. Mobeazy zal binnen vier weken op het “Privacy Policy Verzoek” reageren. Mobeazy heeft het recht om een redelijke vergoeding te vragen voorhet in behandeling nemen van een dergelijk “Privacy Policy Verzoek”. Mobeazy neemt een “Privacy Policy Verzoek” alleen in behandeling, nadat vaststaat dat degene die het verzoek heeft gedaan ook daadwerkelijk de betreffende Gebruiker is. Mobeazy is gerechtigd om in bepaalde gevallen het “Privacy Policy Verzoek” van de Gebruiker af te wijzen. Mobeazy mag een “Privacy Policy Verzoek” alleen afwijzen, indien zij daar een goed onderbouwde reden voor kan verstrekken.


8. Wijziging
Mobeazy behoudt zich het recht voor de Privacy Policy te wijzigen. De meest actuele versie van de Privacy Policy kan Gebruiker te allen tijde op het Platform terugvinden.


9. Vertaling
Deze Privacy Policy is opgemaakt in het Nederlands en in het Engels. In het geval van  tegenstrijdigheden tussen deze versies, prevaleert de Nederlandse versie.


10. Contactgegevens
In geval van vragen over deze Privacy Policy of over de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan Gebruiker per reguliere post contact opnemen via: Mobeazy B.V., Postbus 10222, 7301 GE Apeldoorn, Nederland of per e-mail naar info@mobeazy.nl. Vermeld daarbij altijd dat het om de Privacy Policy gaat.

Datum
Deze Privacy Policy is laatstelijk gewijzigd op 2 augustus 2018.